آخرین اخبار : 

ضد سرطان

جنبش علیه سرطان

قحطی در ایران قربانی می گیرد ایران در حال تجربه کردن قحطی مواد غذایی است که توسط هیچیک از خبرگزاری ها و آمار پردازان دوست و دشمن گزارش نشده است. در این قحطی هزینه ای صرف خرید مواد غذایی می شود و ...